Welkom bij de gebruikersvoorwaarden van User Growth. Dit zijn de gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van deze site en alle transacties die worden gedaan met User Growth Ltd., de eigenaar van usergrowth.io, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd onder Iers recht, met een geregistreerd adres op The Black Church, St Mary’s Place, Dublin, D07 P4AX Ierland. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar User Growth Ltd. Deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor jou, de gebruiker, op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, beleid en kennisgevingen zoals uiteengezet in deze voorwaarden.

Door deze website en gebruik te maken van de diensten van User Growth te gebruiken, gaat u deze overeenkomst aan met User Growth, Ltd. en geeft u aan dat u akkoord gaat met deze gebruikersvoorwaarden. Gebruik deze website niet als u het niet eens bent met deze voorwaarden. Voor vragen kunt u bij ons terecht.

1. Geen garantie voor een specifiek resultaat. Ongeacht enige vermeende tegenstrijdigheid, garandeert Agentschap op geen enkele manier een specifiek resultaat voor de Klant. De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat ze het Agentschap betalen als een service om resultaten te genereren, maar die resultaten zijn nooit gegarandeerd. Het is duidelijk en overeengekomen dat het Agentschap geen controle heeft over Google of andere advertentieplatforms en of zij besluiten wijzigingen aan te brengen in hun advertentieplatform.

2. Niet kleineren. De partijen komen overeen om elkaar of haar opdrachtgevers, agenten, functionarissen, eigenaren, directeuren of werknemers niet direct of indirect in diskrediet te brengen, te kleineren of te belasteren, zowel tijdens de looptijd als na de beëindiging van deze overeenkomst. Verder is deze term zonder beperking van toepassing op alle vormen van sociale media en online forums. Niets hierin belet een partij een waarheidsgetrouwe verklaring af te leggen in verband met gerechtelijke procedures of onderzoek door een overheidsinstantie.

3. Beperking van aansprakelijkheid. Het Agentschap garandeert dat de marketingdiensten zoals beschreven in het formele voorstel zullen worden geleverd in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst, maar het Agentschap geeft geen andere garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de prestaties van de diensten die het levert. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK IN DEZE PARAGRAAF IS VERMELD: (a) HET AGENTSCHAP IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VERSTREKTE DIENSTEN, INCLUSIEF ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR NALATIGHEID; (b) HET AGENTSCHAP MAAKT EN DE KLANT ONTVANGT GEEN GARANTIE, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF IN ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST OF ENIGE ANDERE COMMUNICATIE; EN (c) HET AGENTSCHAP WIJST SPECIFIEK ELKE GARANTIE AF VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Behoudens het voorgaande en niettegenstaande andersluidende bepalingen elders, zal de maximale totale aansprakelijkheid van het Agentschap in verband met deze Overeenkomst in geen geval hoger zijn dan de maandelijkse vergoeding die door de Klant is betaald in de drie (3) maanden voorafgaand aan de claim. IN GEEN GEVAL IS HET AGENTSCHAP AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLG-, INCIDENTELE OF EXEMPLARISCHE SCHADE VAN ENIGE AARD IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST EN DE DIENSTEN DIE HIERONDER WORDEN GELEVERD, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, OF GEGEVENSOPSLAG, GOODWILL, COMPUTERSTORING OF STORING, OF ENIGE EN ALLE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIES, VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS HET AGENTSCHAP OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

4. Overmacht. Geen van de partijen is in gebreke of anderszins aansprakelijk voor enige vertraging in of mislukking van de uitvoering ervan onder deze Overeenkomst als een dergelijke vertraging of mislukking het gevolg is van redenen buiten haar redelijke controle, met inbegrip van een daad van overmacht, een daad van de gemeenschappelijke vijand, aardbevingen, overstromingen, branden, epidemieën, rellen, storingen of vertragingen in transport of communicatie of nutsvoorzieningen, of enige handeling of nalatigheid van de andere partij of de functionarissen, werknemers, agenten of aannemers van die andere partij; met dien verstande echter dat gebrek aan geld niet mag worden beschouwd als een reden die buiten de redelijke controle van een partij ligt.

5. Standaard. In het geval dat de Klant geen vergoedingen of kosten onder deze Overeenkomst betaalt, kan het Agentschap deze Overeenkomst onmiddellijk pauzeren of voortzetten, naast andere beschikbare rechtsmiddelen, totdat de Klant zijn verzuim heeft hersteld.

6. Toepasselijk recht. Deze overeenkomst wordt beheerst door de Ierse wetgeving zonder rekening te houden met bepalingen inzake rechtskeuze.

7. Advocatenkosten. In elk geschil, arbitrage of geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, heeft elke partij het recht om redelijke advocaatkosten en proceskosten terug te vorderen.

8. Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp dat hierin wordt behandeld en vervangt alle eerdere mededelingen, overeenkomsten of afspraken, schriftelijk of mondeling, tussen de partijen. Elke wijziging van deze overeenkomst moet schriftelijk worden ingediend en door beide partijen worden ondertekend.

9. Scheidbaarheid. De bepalingen van deze Overeenkomst zijn scheidbaar, en als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder een controlerende wet, heeft een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid op geen enkele manier invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst. .

10. Overdracht en opvolgers; Bindend effect. De rechten en verplichtingen van de partijen onder deze overeenkomst mogen niet worden overgedragen, overgedragen, verpand of anderszins bezwaard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij naar eigen goeddunken. Behoudens het voorgaande is deze overeenkomst bindend voor en komt deze ten goede aan de partijen bij deze overeenkomst en hun respectievelijke erfgenamen, wettelijke en persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

De klant stemt ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst zoals hierboven uiteengezet en vanaf de ingangsdatum waarop de startbijeenkomst tussen de klant en het bureau plaatsvindt.

Neem contact op
Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op.